Obchodní podmínky Centra Jednorožec

I. Kdo jsme a co děláme

Jsme Centrum Jednorožec a na těchto stránkách nabízíme účastníkům nezapomenutelné zážitky v podobě výletů pro děti plných zábavy a dobrodružství (dále jen „akce“).

Těmito obchodními podmínkami vás chceme ve srozumitelné formě seznámit s tím, jak můžete děti na výlet přihlásit, jak budou probíhat platby, která práva máte nebo co můžete dělat v případě jakýchkoliv nejasností.

 1. Jsme zapsaný spolek CENTRUM JEDNOROŽEC, z. s., sídlíme na Herbenova 723/25, Hostivař, 102 00 Praha 10, jsme zapsaní ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 71405, můžete nás najít pod IČ 07790449 a provozujeme tento web www.vyletyjednorozec.cz (dále jen „Jednorožec“, „my“) a poskytujeme vám služby v podobě pořádání výletů pro děti (dále jen „služby“, „Výlet“) v souladu s našimi stanovami.
 2. Na této stránce lze provést přihlášku dítěte na Výlety (dále jen „účastník“) a může tak dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.
 3. Cílem těchto obchodních podmínek je povědět vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. V našem vztahu se řídíme českými zákony, zejména účinným občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině, řídí se českým právním řádem a spolu s přihláškou na Výlet tvoří smluvní vztah mezi námi a vámi.

II. Objednávka Výletu

Rozhodli jste se přihlásit vaši ratolest na náš Výlet? Super nápad! Pojďte si přečíst, jak u nás přihlášení a objednávka probíhá:

 1. Přihlásit účastníka na Výlet je možné na tomto webu v sekci Přihláška. Vyplnění a odeslání přihlášky skrze tento webový formulář považujeme za objednávku.
 2. Jakmile přijmeme objednávku, potvrdíme vám ji elektronicky na vámi vyplněný e-mail ve webovém formuláři a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi námi a vámi.
 3. Spolu s potvrzením objednávky vám zašleme předvyplněný přihlašovací formulář, který vás poprosíme vytisknout, podepsat a poslat nám podle pokynů v e-mailu. Součástí e-mailu bude i souhlas s pořízením fotografií a zpracováním osobních údajů účastníka.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv účastníka, u kterého shledáme jeho účast na Výletě jako nevhodnou, neúčelnou či nebezpečnou pro ostatní účastníky.

III. Platební a storno podmínky

Jak probíhají platby a jak to u nás je se storno poplatky?

 1. Detailní informace ohledně ceny Výletu najdete na našem webu v popisu konkrétního výletu. Celková cena Výletu se skládá z nevratného rezervačního poplatku, dále doplatku a částky určené na úhradu Výletu.
 2. Po našem potvrzení objednávky podle článku II. těchto obchodních podmínek je potřeba uhradit do 3 pracovních dnů nevratný rezervační poplatek ve výši 50%, a to bezhotovostně na účet č. 2801583233/2010, vedený Fio banky. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka akce, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo, které je pro nás nezbytné pro případné komplikace s identifikací platby.
 3. V okamžiku připsání příslušné částky na náš účet je splněn váš závazek uhradit rezervační poplatek a budeme s vámi přihlášeným účastníkem na akci závazně počítat.
 4. Zbylou částku ceny Výletu (doplatek ve výši 50%) je třeba uhradit v termínu, který vám sdělíme na váš e-mail po potvrzení přihlášky účastníka stejným způsobem, jako byl uhrazen rezervační poplatek podle odst. 2.
 5. V případě, že neuhradíte doplatek ve stanoveném termínu, budete e-mailem vyzváni k zaplacení v přiměřené lhůtě, po jejímž uplynutí jsme oprávněni přihlášku účastníka zrušit a účtovat storno poplatek podle následujícího odstavce.
 6. Z administrativních a organizačních důvodů jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatky (poplatky účtované k vaší tíži) při vašem zrušení přihlášky účastníka na akci nebo v případě zrušení účasti podle předchozího odstavce (tedy v důsledku řádného neuhrazení doplatku ani v dodatečném termínu), a to ve výši:

  • 0 % z doplatku podle odst. 4 při zrušení účasti více než 30 dní přede dnem započetí akce;
  • 30 % z doplatku podle odst. 4 při zrušení účasti 29 – 20 dní přede dnem započetí akce;
  • 50 % z doplatku podle odst. 4 při zrušení účasti 19 – 10 dní přede dnem započetí akce;
  • 100 % z doplatku podle odst. 4 při zrušení účasti 9 a méně dní přede dnem započetí akce.
 7. V případě nemožnosti pořádání akce viz odst.IV bod 2, Vám vrátíme poměrečnou část neproinvestovaných nákladů z doplatku ceny výletu.
 8. Daňový doklad (fakturu) vám vystavíme, pokud o to požádáte pro účely hrazení celkové ceny Výletu z fondů kulturních a sportovních potřeb či obdobných fondů poskytovaných zpravidla zaměstnavateli.
 9. V případě, že cenu Výletu hradí váš zaměstnavatel, vyplňte již v přihlašovacím formuláři fakturační údaje zaměstnavatele, o dalším postupu vás budeme informovat e-mailem.
 10. Vezměte prosím na vědomí, že jako pořadatelé máme právo jednostranně zvýšit cenu služeb uvedenou v těchto podmínkách nebo v sekci Cena výletu na tomto webu, které mohou vzniknout v souvislosti s platbami spojenými s dopravou na akci nebo s odběrem energií ze strany dodavatelů. V takovém případě vás budeme o změně ceny neprodleně e-mailem informovat a vyzveme vás k úhradě rozdílu ceny. Pokud do 14 dnů od vyzvání k úhradě částku nezaplatíte, máme právo odstoupit od smlouvy a přihlášku účastníka zrušit.

IV. Podmínky našich služeb

Pro tu nejlepší péči na Výletech je třeba, abyste dodržovali námi stanovené podmínky. Prosím, seznamte se s nimi a vezměte je na vědomí.

 1. Vyhrazujeme si právo na provádění změn sjednaných služeb (zejména místa konání, programu, obsazení pořadatelského týmu a objektu ubytování) v případě neočekávaných okolností, které jsme nezpůsobili vlastní vinou a které nám brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či údajů na našem webu. O jakékoliv změně vás budeme samozřejmě informovat e-mailem.
 2. V případě nemožnosti pořádání akce z důvodu vyšší moci (např. infekce bránící konání nebo pokračování akce, přírodní vlivy či katastrofy v podobě povodně, nepříznivé epidemiologické situace apod.) jsme oprávněni akci nepořádat nebo ji předčasně ukončit bez nároku na vrácení ceny akce.
 3. V případě, že nám poskytnete nepravdivé či neúplné údaje o účastníkovi akce (např. vážná nemoc nebo přítomnost vší a hnidů u účastníka), máme právo před započetím akce nebo i po jejím započetí od smlouvy odstoupit, tedy účast příslušného účastníka na akci zrušit, a to za použití storno podmínek popsaných výše.
 4. Vyhrazujeme si právo účastníka v průběhu trvání akce z akce vyloučit, pokud:

  1. účastník nebude respektovat řád akce a pokyny organizátora Centrum Jednorožec, případně pokud bude svým chováním pro ostatní účastníky nebezpečný;
  2. dojde ke zhoršení zdravotního stavu účastníka natolik, že nebude možné provádět léčení v prostorách konání akce nebo pokud by zdravotní stav účastníka ohrožoval zdravotní stav ostatních účastníků (zahrnující též podezření na nemoc či úraz);
  3. bude účastník přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky.
 5. V případě vyloučení účastníka z akce hradíte veškeré náklady spojené s ukončením pobytu účastníka a též případné sankce, které budeme nuceni hradit třetím stranám. Pokud rozhodneme o vyloučení účastníka z akce, ihned vás o tom telefonicky informujeme a budete v takovém případě povinni zajistit odvoz účastníka z akce do 24 hodin od našeho sdělení. Pokud účastníka do této doby nevyzvednete, zavazujete se uhradit veškeré náklady spojené s případným vznikem škody nám takto způsobené a náklady související s námi zařízeným odvozem účastníka k zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.

 6. Kdykoliv před započetím akce máte právo svou objednávku zrušit, a to písemně na e-mailovou adresu marketa@centrumjednorozec.cz nebo na výše uvedenou adresu sídla našeho spolku a za výše uvedených storno podmínek. Za zrušení se považuje okamžik doručení oznámení o zrušení přihlášky účastníka.
 7. V ceně akce je zahrnuto běžné úrazové pojištění pro účastníky dle smluvních podmínek mezi námi a pojišťovnou. Podmínky pojištění najdete zde.
 8. V ceně akce však není zahrnuto pojištění proti storno poplatkům nebo jiný druh pojištění, v případě zájmu si je tak budete muset sjednat sami.
 9. Protože jsou Výlety založené na sportu a aktivitách na čerstvém vzduchu, upozorňujeme, že účastníkům není dovoleno vozit na akce drahou elektroniku (např. mobilní telefony, tablety, notebooky, mp3 přehrávače nebo fotoaparáty) a jiné cennosti. Pokud účastník této výzvy neuposlechne, je povinen si cenné předměty uschovat u vedoucího akce, který zajistí bezpečné uschování cenností a po skončení akce je ihned vydá účastníku, zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.
 10. Protože chceme zajistit bezpečí všem účastníkům a zamezit pohybu cizích lidí po prostorech akce, je vstup do těchto prostor všem osobám vyjma účastníků a organizátorů akce zakázán. To platí zejména pro rodiče, kteří si chtějí místo akce prohlédnout nebo účastníka zkontrolovat. V případě, že účastníka na Výlet povezete, si ho převezmeme i se zavazadly u vstupu do prostor akce a v tuto chvíli za něj již přebíráme odpovědnost. Děkujeme, že naše pravidla respektujete.

V. Osobní údaje účastníků

Abyste mohli přihlásit účastníka na akci, musíte nám sdělit některé údaje nezbytné pro uzavření smlouvy mezi námi a vámi. V následujících řádcích se dozvíte, jak s údaji nakládáme a jak je chráníme.

 1. Jako správce osobních údajů, zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující údaje:

  • jméno, příjmení a datum narození účastníka akce,
  • vaše jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon,
  • další informace, které o účastníkovi uvedete do přihlašovacího formuláře včetně údajů o jeho zdravotním stavu,
 2. (dále jen „osobní údaje“).

 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo poskytnutí posledního plnění podle smlouvy, pokud zákon nestanoví delší dobu zpracování.
 4. Na vaši e-mailovou adresu vám můžeme zasílat obchodní sdělení, která se budou týkat obdobných služeb, neboť tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Kdykoliv tak budete moci tato obchodní sdělení jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Vaši e-mailovou adresu jinak budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.
 5. Protože o účastnících akce můžeme uchovávat i údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů (zejména informace o zdravotním stavu či informace o tom, zda je účastník plavec či neplavec), uchováváme tyto informace zvlášť obezřetně a zavazujeme se přijmout technická, organizační a jiná opatření, která by zamezila neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ke všem osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Zejména budeme dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů, používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů a používat softwary a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat podle norem stanovených Evropskou unií.
 6. Protože vás jistě zajímá, co na akci děláme a jak se účastníci mají, budeme na akci pořizovat fotografie, které pak zveřejníme na našem Facebooku nebo tomto webu. Pokud se fotky povedou, rádi je využijeme i na další propagaci akce či obdobné marketingové aktivity. K tomu však budeme potřebovat váš souhlas, který vám spolu s přihláškou pošleme na e-mail, vy ho jen vyplníte. Pokud byste následně chtěli fotky odstranit, stačí nám dát vědět a my fotky odstraníme všude tam, kde to bude v našich reálných silách a kde nebudeme mít oprávněný zájem na dalším užívání.
 7. Jak už jsme vám psali výše, jsme správci osobních údajů. Protože ale pro zajištění bezproblémového chodu spolupracujeme i s jinými osobami a využíváme jejich služeb, měli byste vědět, že do kontaktu s vašimi osobními údaji či osobními údaji účastníka přijdou do kontaktu i tito zpracovatelé:

  • zdravotnice;
  • hlavní vedoucí a pravá ruka hlavase;
  • poskytovatel softwaru Google Analytics, Ads a Youtube;
  • poskytovatel softwaru Sklik;
  • poskytovatel softwaru Facebook a Instragram;
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
 8. Vezměte také na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše (příp. účastníkovy) osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto údajů;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že naše zájmy nepřevažují nad ochranou soukromí vašeho nebo účastníka anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. VI. Co když služby budou mít nějakou vadu?

  Snažíme se vám dodat naše služby v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že služba může být nějakým způsobem vadná. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.

  1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  1. Vezměte však prosím na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
  2. Reklamaci našich služeb prosím zašlete na e-mail: marketa@centrumjednorozec.cz nebo nám ji pošlete dopisem na výše uvedenou adresu našeho sídla.
  3. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

   • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
   • prokázání poskytnutí služby.
  4. Reklamaci vyhodnotíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.  V Praze, dne 11. 2. 2019
  CENTRUM JEDNOROŽEC, z. s.